VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI ADAX, spol. s r.o.

 

I.
Právní předpisy
Zákon č. 89/2012 v platném znění.
II.
Podmínky provedení díla
Pokud není výslovně uvedeno jinak, platí následující podmínky provedení díla:
Obecně platné pro zhotovitele
1) Určí osoby, oprávněné k obchodně-technickému jednání ve věcech díla a zodpovědné za
vzájemnou informovanost smluvních stran.
2) Zhotoví dílo s použitím vyspecifikovaných věcí, podkladů a technické pomoci, poskytnutých
v dohodnutých termínech objednatelem a nezbytných pro realizaci díla.
3) V případě podstatné a nepředvídatelné změny okolností na sebe nepřebírá nebezpečí z této
změny okolností plynoucí.
4) Při realizaci díla bude postupovat v souladu s dokumentací, pokyny objednatele a s platnými
právními předpisy tak, aby předané dílo bylo za podmínek obvyklého a zhotovitelem určeného
použití bezpečné a splňovalo všechny zákonné požadavky a požadavky objednatele.
5) V případě, že se během projektu elektrické části zjistí, že oteplení rozvaděče bude vlivem
teploty okolí nevyhovující, bude dodatečně projektována klimatizace do rozvaděče
s příslušným dopadem na cenu zakázky.
6) V případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změně požadavků objednatele na dílo, je
zhotovitel oprávněn vyúčtovat veškeré náklady, se změnou spojené, objednateli. Zároveň je
zhotovitel povinen objednateli tyto náklady doložit.
7) Na základě žádosti objednatele je povinen doložit svoji způsobilost a splnění zákonných
povinností předložením požadovaných dokladů.
8) Zavazuje se dodržovat požární, bezpečnostní, hygienické a ekologické předpisy a pokyny,
platné v místě provádění díla, z nichž byl prokazatelně proškolen. Současně se zavazuje hradit
škody, způsobené nedodržením těchto předpisů a pokynů.
9) Zodpovídá za škody, jím prokazatelně způsobené, při realizaci díla nebo v souvislosti s touto
realizací.
10) Pokud objednatel neumožní zhotoviteli provádět práce v normální pracovní době, pak je
zhotovitel oprávněn práce přesčas a o víkendu a státních svátcích účtovat s 25% (přesčas a
sobota), resp. 50% (neděle a státní svátky) přirážkou.
11) Je povinen vést montážní deník jako doklad o průběhu realizace díla, o pracích prováděných
mimo normální pracovní dobu, o provedených školeních obsluhy (vždy), údržby (dle požadavku
objednatele) a zkouškách. Záznamy nebo alespoň jednotlivé listy musí být podepsány
zástupci zúčastněných stran. První průpis každého listu je určen pro objednatele.
12) Proškolí obsluhu zařízení v souladu s uživatelským návodem. Podle požadavků objednatele
provede školení údržby. Dokladem o školení je zápis v montážním deníku (datum školení,
jména a podpisy školitele a školených pracovníků objednatele).
13) Zajistí provedení výchozí revize pouze pro dodané dílo.
14) Zajistí uvádění díla do provozu a přípravu a provedení provozní zkoušky za použití dohodnutého
provozního materiálu, energie a paliva i potřebného počtu kvalifikovaných provozních
zaměstnanců, poskytnutých bezplatně objednatelem. Zároveň se zavazuje ke snaze minimalizovat
veškeré náklady spojené s provedením provozní zkoušky. Úspěšná krátkodobá provozní
zkouška (asi 8 hodin) je podmínkou zahájení zkušebního provozu.
15) Délka zkušebního provozu je alespoň 1 týden, maximálně však 4 týdny. Pokud z důvodů,
nezaviněných zhotovitelem, je zkušební provoz delší než 4 týdny, je zhotovitel oprávněn vystavit
zálohovou fakturu ve výši smluvní ceny díla včetně DPH.
16) Po úspěšném zkušebním provozu připraví předávací protokol. Součástí předávacího
protokolu mohou být drobné neshody oproti projektu, které však samy o sobě, ani ve spojení
s jinými, neohrožují bezpečnost a ochranu zdraví uživatele díla a nejsou v rozporu se zadáním
objednatele. V tomto případě musí být vždy specifikovány veškeré zjištěné drobné neshody
a přijatá opatření k odstranění těchto drobných neshod a uveden termín realizace těchto
opatření. Zhotovitel je povinen tyto drobné neshody odstranit prokazatelným způsobem.
17) Před podpisem předávacího protokolu objednatelem je povinen objednateli předat návod na
obsluhu, zprávu o výchozí revizi a prohlášení o shodě na předávané zařízení.
18) Kompletní průvodní dokumentaci předá objednateli v požadovaném počtu paré po zapracování
změn v souladu se skutečným provedením díla. Jedním paré kompletní průvodní dokumentace
se rozumí 1x výtisk + 1x CD. Na CD jsou soubory ve formátu [pdf], které tvoří vytištěnou
předávanou průvodní dokumentaci.
Obecně platné pro objednatele
19) Určí osoby, oprávněné k obchodně-technickému jednání ve věcech díla a zodpovědné za
vzájemnou informovanost smluvních stran.
20) V dohodnutých termínech poskytne zhotoviteli vyspecifikované věci, podklady a technickou
pomoc, nezbytné pro realizaci díla.
21) Předá dodavateli protokol s určením vnějších vlivů v místě instalace dodávaného zařízení.
Pokud se tak nestane, bude celé zařízení projektováno pro prostory normální dle ČSN 33
2000-5-51ed.3.
22) Zajistí pro zaměstnance zhotovitele vstup a vjezd vozidel s materiálem do areálu objednatele.
23) Odevzdá staveniště připravené tak, aby zhotovitel na něm mohl začít s pracemi v souladu
s projektem a s podmínkami realizace díla.
24) Zabezpečí na vlastní náklady hlídání staveniště. Na staveniště mohou vstupovat pouze
osoby, pověřené objednatelem a oprávnění zástupci zhotovitele.
25) Odpovídá za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude rušen zásahy třetích osob.
V případě nezbytně nutných zásahů musí být zhotovitel předem informován.
26) Pokud dojde z rozhodnutí objednatele k dočasnému přerušení realizace díla, jsou smluvní
strany povinny začátek i konec přerušení realizace díla zaznamenat oboustranně podepsanými
zápisy. Termín předání díla je pak posunut o délku trvání přerušení realizace.
27) V případě, že v průběhu realizace díla změní objednatel své požadavky na dílo, je objednatel
povinen uhradit veškeré náklady, se změnou spojené, zhotoviteli. Zároveň je objednatel
oprávněn požadovat na zhotoviteli doložení těchto nákladů.
28) Je oprávněn požadovat na zhotoviteli doložení způsobilosti a splnění zákonných povinností.
29) Proškolí pracovníky zhotovitele z požárních, bezpečnostních, hygienických a ekologických
předpisů a pokynů, platných v místě provádění díla. O školení provede zápis ve dvojím vyhotovení,
z nichž jedno předá zástupci zhotovitele.
30) Poskytne zhotoviteli v místě provádění díla bezplatně uzamykatelnou místnost pro nářadí,
součástky a osobní věci zaměstnanců zhotovitele, případně třetích osob pověřených zhotovitelem.
31) Odpovídá za případné škody a ztráty na majetku zhotovitele, případně třetích osob pověřených
zhotovitelem, pokud je tento majetek uložen v prostorách určených objednatelem.
32) Poskytne zhotoviteli bezplatně dohodnuté provozní materiály, energie a paliva i potřebný
počet kvalifikovaných provozních zaměstnanců pro dobu uvádění díla do provozu a
k přípravě a provedení provozní zkoušky. Výrobky, vyrobené při provozní zkoušce, patří objednateli.
33) Prostřednictvím určené osoby neprodleně informuje zhotovitele o všech případných problémech
v průběhu zkušebního provozu.
34) Odpovídá za to, že v případě problému, ohrožujícího bezpečnost a ochranu zdraví objednatele
nebo materiální hodnoty, nebude zkušební provoz pokračovat.
III.
Cena díla
1) Cena díla je stanovena v souladu s § 2622 zákona č.89/2012 na základě rozpočtu s výhradou
jeho neúplnosti a nezávaznosti.

2) Zhotovitel se může domáhat přiměřeného zvýšení ceny, objeví-li se při provádění díla potřeba
činnosti či výkonů do díla nezahrnutých, pod podmínkou, že tyto činnosti či výkony nebyly
předvídatelné.
3) Zhotovitel se může domáhat přiměřeného zvýšení ceny také v případě, pokud účelně
vynaložené náklady při realizaci díla nevyhnutelně převýšily náklady nezahrnuté do rozpočtu.
4) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nutnost překročení rozpočtované částky a výši
požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se při realizaci díla prokázala
jeho nevyhnutelnost.
IV.
Odstoupení od realizace díla
1) Pokud požaduje zhotovitel navýšení ceny díla o více než 10%, může objednatel od realizace
díla bez zbytečného odkladu odstoupit. Musí však zhotoviteli nahradit část ceny odpovídající
rozsahu částečně provedeného díla.
2) Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od realizace díla v případě, že na majetek
druhé smluvní strany je podán návrh na prohlášení konkursu nebo tato strana vstoupí do
likvidace.
3) Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od realizace díla také tehdy, jestliže druhá
strana závažným způsobem porušuje povinnosti z tohoto obchodního případu vyplývající.
Závažné porušení povinností ze strany zhotovitele
4) Realizace díla v rozporu se zákonnými předpisy způsobem, ohrožujícím bezpečnost a
ochranu zdraví uživatele a v rozporu s pokyny objednatele.
Závažné porušení povinností ze strany objednatele
5) Situace, kdy objednatel svou činností neumožní bez předchozího ujednání plnit zhotoviteli
předmět díla.
V.
Majetková práva k předmětu díla
1) V rámci smluvní ceny díla je nedílnou součástí dodávky kompletní průvodní dokumentace
standardní struktury:
- Technická zpráva (elektro, strojní)
- Výkresy (elektro, strojní)
- Programy
- Návod na obsluhu a údržbu dodaného zařízení
- Zpráva o výchozí revizi
- Prohlášení o shodě
- Návody a manuály výrobců použitých komponent (pouze na CD)
2) Součástí dodávky standardně není tato dokumentace:
- zdrojové programy
- 3D data.
Objednatel může pro své potřeby požádat o nadstandardní dokumentaci, ale za úhradu nad
rámec smluvní ceny díla a pouze za podmínky, že tato dokumentace nebude ani zprostředkovaně
poskytnuta třetí straně. Cenu nadstandardní dokumentace stanoví zhotovitel individuálně
s ohledem na charakter dodávky.
3) Nebezpečí škody přechází na objednatele po splnění fyzické dodávky. Dokladem tohoto
splnění je buď dodací list, nebo zápis v montážním deníku, opatřený datem a podpisy zástupců
zúčastněných stran.
4) Vlastnické právo k předmětu díla přechází na objednatele po úplném zaplacení smluvní ceny.
Rozhodujícím datem zaplacení je ten, kdy je částka připsána na účet zhotovitele.
VI.
Sankce
1) Pokud objednatel neplní sjednané platební podmínky, je zhotovitel oprávněn přerušit
provádění díla, aniž to znamená porušení jeho povinností.
2) Pokud není výslovně uvedeno jinak, má zhotovitel při nesplnění termínu splatnosti faktur
objednatelem právo účtovat úrok z prodlení ve výši 0,5 % denně z dlužné částky za každý
den prodlení.
3) Pokud není výslovně uvedeno jinak, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,5
% denně, max. však 15% ze smluvní ceny díla, v případě nedodržení dodací lhůty zaviněné
prokazatelně zhotovitelem.
4) Pokud objednatel neposkytne v dohodnutých termínech vyspecifikované věci, podklady a
technickou pomoc, nezbytné pro realizaci díla, není zhotovitel v prodlení s realizací díla.
VII.
Záruční lhůta, odpovědnost za vady
1) Pokud není výslovně uvedeno jinak a pokud zkušební provoz nebyl delší než 4 týdny, je
záruční lhůta 12 měsíců od převzetí hotového díla objednatelem. Rozhodujícím datem je ten,
kdy je podepsán předávací protokol objednatelem.
2) Pokud není výslovně uvedeno jinak a pokud byl zkušební provoz delší než 4 týdny, je záruční
lhůta 12 měsíců od data vystavení zálohové faktury ve výši smluvní ceny díla včetně DPH.
Protože rozhodujícím datem je datum vystavení této zálohové faktury, musí být zhotovitelem
uvedeno na předávacím protokole.
3) Pokud z rozhodnutí objednatele dojde k dočasnému přerušení realizace díla, je zhotovitel
oprávněn zkrátit záruční lhůtu na již nakoupený materiál na zakázku o dobu odpovídající délce
přerušení realizace díla. V případě sporu je zhotovitel povinen doložit pořízení materiálu
ještě před přerušením realizace díla.
4) Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle předem stanovených podmínek,
odpovídá požadovanému výsledku a v záruční lhůtě bude mít dohodnuté vlastnosti.
5) Pokud se v záruční lhůtě projeví vada nezaviněná koncovým uživatelem, resp. objednatelem,
omezující plnou funkčnost díla, je tuto skutečnost objednatel povinen doložit popisem a projevem
vady.
6) Objednatel prostřednictvím určené osoby neprodleně informuje zhotovitele o všech případných
problémech v průběhu záruční lhůty. Objednatel odpovídá za to, že v případě problému,
ohrožujícího bezpečnost a ochranu zdraví objednatele nebo materiální hodnoty, nebude provoz
zařízení pokračovat.
7) Zhotovitel nenese odpovědnost za následné škody způsobené vadami, zejména pak za vady
díla, způsobené vadnými dodávkami objednatele, za škody vzniklé vyšší mocí, nesprávným
nebo nekvalifikovaným provozováním zařízení, zásahem třetích osob bez souhlasu zhotovitele.
8) Zhotovitel dále nenese žádnou odpovědnost za škody, způsobené zásahem objednatele do
zdrojových textů programů, mechanických a elektrických částí zařízení.
9) Pokud je součástí předaného díla měřidlo, nese ode dne převzetí hotového díla objednatel
odpovědnost za metrologické vlastnosti měřidla, tj. evidenci, kontrolu a kalibraci podle svých
platných předpisů.
10) Nezbytnou podmínkou oprávněné reklamace je provozování zařízení proškolenými pracovníky
objednatele a v souladu s dodanými návody na obsluhu a údržbu.
11) Pokud je v souvislosti s oprávněnou reklamací nutný výjezd pracovníků zhotovitele do
zahraničí, hradí jejich dopravní a ubytovací náklady objednatel. Způsob dopravy a ubytování
musí být předem vzájemně odsouhlasen.